Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachtten, indien mogelijk, rekening te houden met uw wensen. En we doen ons uiterste best het voor u aangenaam te maken. Daarom ook graag uw medewerking in de volgende zaken:

Artikel 1. Defnities

 1. Leverancier: 4 Sanca, gevestigd te Elsbosken 9 2547 lint en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer BE 0646750270.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifeke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.

 

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de producten af te nemen. De op de Website aangegeven omschrijving van het product en prijs zijn bindend.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding door Leverancier wordt meegedeeld.

 

Artikel 3. Algemeen

 

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij 4 Sanca. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
 2. 4 Sanca behoudt zich het recht voor een herrieschopper, cursist of klant te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.
 3. Gepubliceerde teksten en afbeeldingen, evenals de naam 4 Sanca zijn en blijven eigendom van 4 Sanca. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder toestemming van 4 Sanca. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
 4. Bestellingen en goederen dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden.
 5. Bij diefstal wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
 6. 4 Sanca respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal ten alle tijden deze promoten en aanklagen indien ze niet opgevolgd werden.
 7. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.
 8. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar het nummer van Sofie 04 85 70 34 23.

 

Artikel 4. Inschrijvingen en betalingen

 

 1. Inschrijving:
 2. De tot stand gekomen overeenkomst wordt door 4 Sancanormaal bevestigd met een e-mail. Uw inschrijving via e-mail. Als particulier kan u zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaats vinden vervalt dit herroepingsrecht voor u als particulier. Als kmo wordt het herroepingsrecht niet toegepast. Ook wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
 3. Inschrijvingen voor cursussen worden ten laatste een week voor de start van de cursus afgesloten. Alle administratie (betalingen, wachtlijsten, afdruk certificaten, aanwezigheidslijsten, annulaties, …) hieromtrent wordt dan ook definitief geregeld.
 4. Betaling cursussen en workshops:
 5. Na ontvangst van de bevestiging van uw inschrijving voor een cursus of workshop dient het verschuldigde geldbedrag volledig, zoals vermeld bij de betreffende les/dienst, op het bankrekeningnummer van 4Sanca te zijn bijgeschreven. U kan niet in stukken afbetalen voor workshops en opleidingen.
 6. Alle prijzen voor cursussen en diensten zijn in euro, inclusief BTW.
 7. U betaald per persoon die deelneemt. Als u als ouder aan een workshop wil deelnemen die voor kinderen bestemd is, dient u die ook te betalen.
 8. Betaling diensten en consulten:
 9. De dienst of het consult dient ter plaatse cash volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs.
 10. Annulatie van uw kant:
 11. Als u annuleert bij een cursus of workshop, buiten de 14 dagen van uw herroepîngsrecht, heeft u standaard minimum 40% annulatiekost en 100% bij annulaties binnen 60 kalender dagen van aanvang van de cursus.
 12. Indien u annuleert voor een dienst dient dit 48u op voorhand te gebeuren. Anders heeft u 100% annulatiekost. Annulaties worden enkel via mail aanvaard.
 13. Wanbetaling:
 14. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan 4 Sanca. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan 4 Sanca een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.
 15. Bij een annulatie of wijziging van ons:
 16. Deze worden per mail gemeld. Na een datum wijziging van een cursus van onze kant omwille van ziekte, technische reden of verandering van lesgever, kan u er voor de nieuwe datum kiezen of zelfs voor een andere cursus of privé training van minstens hetzelfde bedrag. Indien de specifieke cursus niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt u uw geld dadelijk terug zonder kost.
 17. Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
 18. Beurtenkaart bij trainingen:
 19. Bij de hondentraining maken we gebruik van een beurtenkaart, wanneer u niet verwittigd, per mail 48 op voorhand dat u niet komt, zal er toch afgetekend worden. Indien u de kaart kwijtspeelt dient u een nieuwe aan te kopen.

 

Artikel 5. Klachten

 

 1. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij 4 Sanca per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 2. Op alle geschillen met 4 Sanca is de Belgische wet van toepassing.
 3. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 4. In geval van klachten van derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.